„Biała lista” podatników VAT – nowe obowiązki przedsiębiorców od dnia 1 września 2019 roku

utworzone przez Sie 30, 2019Aktualności, News, Obsługa firm

Czym jest „biała lista”?

Biała lista podatników jest elektronicznym wykazem przedsiębiorców, który prowadzony jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Wykaz ten zawierać będzie

  • przedsiębiorców w odniesieniu do których naczelnik nie dokonał rejestracji bądź których wykreślił z rejestru podatników VAT;
  • przedsiębiorców zarejestrowanych jako podatnicy VAT oraz tych, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wpłata należności dokonana przez kontrahenta na rachunek inny niż wskazany na białej liście będzie sankcjonowana. Oznacza to, iż przedsiębiorcy przy dokonywaniu przelewów gotówkowych przed wykonaniem operacji bankowej będą zobowiązani do sprawdzenia powszechnie dostępnej „białej listy”. „

Biała lista dostępna będzie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Za jej prowadzenie odpowiedzialna będzie Krajowa Administracja Skarbowa. Zgodnie z założeniami „biała lista” ma być aktualizowana raz dziennie od poniedziałku do piątku. Funkcjonalność rejestru pozwalać będzie na uzyskiwanie danych o podatniku na każdy wybrany dzień w okresie do 5 lat wstecz.

Zakres danych udostępnianych za pośrednictwem tzw. „białej listy”

Biała lista podatników przede wszystkim zawierać będzie numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci zobowiązani będą dokonywać wpłat. Numery rachunków bankowych zaciągane będą z uprzednio wskazanych danych przy rejestracji bądź aktualizacji wpisu działalności gospodarczej do CEIDG. Wyszukiwanie interesującego przedsiębiorcy odbywać się będzie za pośrednictwem numeru NIP.

Modyfikacje w regulacjach antydyskryminacyjnych

Zmiany dotyczą również przepisów antydyskryminacyjnych. Przestał funkcjonować katalog przyczyn dyskryminacyjnych, a każde nierówne traktowanie pracowników przez pracodawcę, którego nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie możliwe do zakwalifikowania jako dyskryminacja.

Skorygowane zostały przepisy 113 i 183a k.p. w ten sposób, że wskazane w nich kryteria nie są rozdzielone poprzez możliwe im do przypisania cechy.

Płatności wykonywane na prywatne rachunki bankowe, które wykorzystywane są do prowadzenia działaności gospodarczej

Należy mieć na uwadze, że „biała lista” nie będzie zawierała rachunków prywatnych, które dotychczas są wykorzystywane przez część mniejszych przedsiębiorców. W konsekwencji, podatnik za każdym razem, gdy będzie dokonywał płatności na rachunek prywatny sprzedawcy, a wartość transakcji będzie równa lub przekraczająca kwotę 15 tys. złotych, zmuszony będzie do złożenia stosownego zawiadomienia w urzędzie skarbowym właściwym dla sprzedawcy. Przewidywanym skutkiem niezłożenia zawiadomienia będzie brak możliwości zaliczenia takiego wydatku do kosztów podatkowych.

Sankcje

W pierwszej kolejności wspomnieć należy, że pomimo iż zmiany dotyczące „białej listy” wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 roku to do końca 2019 roku nie będą stosowane sankcje za wykonywanie operacji przelewów bankowych w sposób niezgodny z opisywanymi zasadami.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku, przedsiębiorca który zapłaci swojemu kontrahentowi kwotę przekraczającą 15 tys. złotych na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie będzie musiał się liczyć z następującymi konsekwencjami:

  • brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. zł. (bez znaczenia pozostaje liczba transakcji, na jaką podzielona zostanie płatność wynikającą z jednej faktury),
  • ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za jego zaległości podatkowe, jeżeli nie zapłaci należnego podatku VAT od transakcji.

Przedsiębiorca będzie mógł uwolnić się od powyższych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od wykonania przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy (złożenie zawiadomienia jak w poprzednim akapicie).

Rekomendacje

W związku z powyżej opisywanymi zmianami rekomendujemy, aby mieć je na uwadze już na etapie sporządzania umów. Mogącym okazać się korzystnym jest rozwiązanie polegające na sprawdzeniu kontrahenta w rejestrze już na etapie negocjowania warunków umowy, uwzględniając w jej treści jego zweryfikowany numer rachunku bankowego. Nadto, w celu zabezpieczenia własnych interesów w umowie należy sformułować postanowienie, zgodnie z którym usunięcie kontrahenta z białej listy będzie umożliwiało wstrzymanie dokonania płatności.

Photo by John Schnobrich on Unsplash

Photo by Denny Müller on Unsplash