Nie wszyscy zainteresowani (czy nawet klienci) decydują się zlecanie przygotowania regulaminu loterii i załatwienia formalności swoim kanclariom, dlatego też dziś wskażę, jakie konkretnie elementy musi posiadać regulamin loterii promocyjnej, aby odpowiadał przepisom ustawy o grach hazardowych (sic! – chyba nigdy nie pogodzę się z faktem, że gry hazardowe i wsparcie sprzedaży znalazły się w jednej ustawie):

Pisałem już o różnicach pomiędzy promocją, a loterią.

Regulamin loterii promocyjnej (lub loterii audioteksowej, choć to pozostaje poza zainteresowaniem branży FMCG) określa:

1) nazwę loterii;

2) nazwę podmiotu urządzającego loterię;

3) wskazanie organu wydającego zezwolenie;

4) zasady prowadzenia loterii;

5) obszar, na którym będzie urządzana loteria;

6) czas trwania loterii;

7) sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;

8) sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;

9) sposób i termin ogłaszania wyników;

10) miejsce i termin wydawania wygranych;

11) tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;

12) wartość puli nagród;

13) w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Zniechęcam przed kopiowaniem cudzych regulaminów (np. tych powszechnie dostępnych w Internecie). Po pierwsze naruszenie cudzego prawa autorskiego potrafi słono kosztować, nadto regulaminy te były pisne na pewno na innych założeniach biznesowych, a czasem nie ustrzegły się błędów.

Z kolei wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej (lub audioteksowej) powinien zawierać:

1) określenie rodzaju loterii;

2) nazwę i status prawny podmiotu występującego z wnioskiem, a w przypadku spółek handlowych również numer w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) dane osobowe (imiona, nazwiska, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, rodzaj oraz serię i numer dokumentu tożsamości) osób zarządzających podmiotem oraz reprezentujących podmiot występujący z wnioskiem;

4) określenie obszaru, na którym planuje się urządzenie loterii;

5) określenie czasu, w którym planuje się urządzenie loterii;

6) bankowe gwarancje wypłat nagród;

7) projekt regulaminu loterii;

8) dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii;

9) aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Warto dodać, że podmiot ubiegający się o udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej (lub loterii audioteksowej) jest zobowiązany posiadać gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii. Biznesplan takiego przedsięwzięcia powinien uwzględniać również koszty obsługi bankowej przedsięwzięcia.