Frankowicze: Korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

utworzone przez Paź 4, 2019Aktualności, Frankowicze, Kredyty we frankach, News

W dniu 3 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok korzystny dla osób, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE banki mają stosować takie same standardy uczciwości jak w innych krajach Unii Europejskiej, czym potwierdzono, że polskie sądy mają obowiązek usunąć nieuczciwy mechanizm indeksacji z umów kredytu. Podkreślić należy, że pomimo tego, iż w wyroku poruszono kwestię indeksacji kredytu, powoływać się na niego również można w przypadku kredytów denominowanych.

Wyrok nie jest wiążący dla sądów krajowych w innych sprawach, jednak przypuszczać należy że sądy krajowe w tym zakresie przyjmą stanowisko zgodne z orzeczeniem TSUE. W praktyce oznacza to, że osoby posiadające kredyt we frankach mogą domagać się unieważnienia zawartej umowy, powołując się m. in. na przedmiotowe orzeczenie TSUE. Podkreślić należy, że w postępowaniach wszczętych przez frankowiczów w przeszłości, Sąd Najwyższy dwukrotnie zajął stanowisko podobne do tego, które znajduje się w orzeczeniu TSUE. Nadto, stanowisko to jest zgodne z dotychczas prezentowanym poglądem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego oraz Rzecznika Generalnego UE.

Kluczowe dla osób posiadających kredyt we frankach jest orzeczenie TSUE w zakresie, w którym orzeczono, że:

– nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.

– prawo unijne stoi on na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, jeżeli strony umowy wyrażą na to zgodę.

– nie ma przeszkód do utrzymywania w umowie nieuczciwych warunków, jeżeli ich usunięcie prowadziłoby do unieważnienia tej umowy, a sąd krajowy stoi na stanowisku, że takie unieważnienie wywołałoby niekorzystne skutki dla konsumenta, gdyby ten ostatni nie wyraził zgody na takie utrzymanie w mocy.

Na podstawie powyższego stwierdzić należało, iż sądy krajowe powinny ustalać nieważność umów kredytu udzielonego we frankach, jeżeli zawierają one niedozwolone klauzule umowne.

Skutki uznania umowy kredytu za nieważną

Uznanie umowy za nieważną pociąga za sobą obowiązek zwrotu wzajemnie uzyskanych korzyści od dnia uprawomocnienia się wyroku. Oznacza to, że pod uwagę wzięta zostanie kwota rzeczywiście udzielonego przez bank kredytu w polskich złotych, a kwot spłaconych przez frankowicza tytułem rat kredytu.

Przykład: bank faktycznie wypłacił kredyt w wysokości 100 tys. złotych, frankowicz w rzeczywistości dokonał spłaty kredytu w wysokości 90 tys. W przypadku unieważnienia umowy, frankowicz będzie zobowiązany do zwrotu bankowi 10 tys. złotych.

Z reguły jednak sytuacja jest odwrotna i w związku z niekorzystnym przeliczeniem rat frankowicze przepłacili kwotę pierwotnie otrzymanego kredytu. W takim wypadku to bank będzie zobowiązany do zwrotu tejże nadpłaty (jak liczyć terminy przedawnienia roszczeń frankowiczów).

Jak odzyskać pieniądze za nadpłacone raty?

Niestety nie istnieje, żaden inny sposób na odzyskanie nadpłaconych rat kredytu niż skierowanie sprawy na drogę sądową. W tym celu należy dokonać szczegółowej analizy umowy kredytu w celu zidentyfikowania klauzul niedozwolonych. Następnie należy sporządzić szczegółowy i precyzyjny pozew, ze wskazaniem podstaw dochodzonego roszczenia i określić żądania.

Photo by Wesley Tingey on Unsplash