Frankowicze: terminy przedawnienia roszczeń o zwrot nadpłaconych rat kredytu we frankach

utworzone przez Sie 23, 2019Frankowicze, Kredyty we frankach

Czym jest przedawnienie?

Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, mająca zastosowanie do roszczeń majątkowych (np. pieniężnych).

Jak wynika z kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko któremu przysługuje roszczenie (dłużnik – bank), może uchylić się od jego zaspokojenia. Bieg terminu przedawnienia przerywany jest przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju (np. przed komornikiem) albo przed sądem polubownym.

Czynność która przerywa przedawnienie (bieg przedawnienia) musi zostać przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Bieg terminu przerywa również uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje oraz wszczęcie mediacji.

Reasumując, po upływie terminu przedawnienia bank po prostu nie musi spłacić należności wynikającej z nadpłat tytułem spłaty rat kredytu frankowego. Z tego względu niezwykle istotne jest, żeby w porę dokonać czynności przerywającej bieg przedawnienia.

Jaki jest termin przedawnienia roszczenia o zwrot nadpłaconych rat kredytu?

Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, przy czym zgodnie z treścią art. 120 § 1 k.c. jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

W tym miejscu wspomnieć należy, że zgodnie z przepisami przejściowymi, jeżeli roszczenia przysługujące konsumentowi powstały przed datą 9 lipca 2018 roku (data wejścia w życie nowelizacji), a w dacie tej nie były już przedawnione, zastosowanie znajdują wcześniejsze reguły przedawnienia roszczeń. Oznacza to, że w przypadku roszczeń konsumentów, które powstały przed dniem 9 lipca 2018 roku termin przedawnienia wynosi 10 lat.

Jak liczyć termin przedawnienia roszczeń o nadpłatę? 

Termin przedawnienia należności, co do zasady należy liczyć od dnia wymagalności roszczenia tj. ostatni dzień do którego świadczenie powinno było zostać spełnione.

Jeżeli chodzi o sprawy związane z umowami o kredyty frankowe, podstawowym roszczeniem kredytobiorców jest żądanie zwrotu nadpłaconych rat kredytu (nienależne świadczenie). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, zobowiązanie do zwrotu nienależnie spełnionego świadczenia należy do kategorii zobowiązań bezterminowych. Wymagalność roszczenia powstaje więc z dniem, w którym kredytobiorca (wierzyciel) miał możliwość wezwania banku do zwrotu świadczenia. Przyjmuje się, że tym dniem jest dzień powstania zobowiązania tj. dzień wpłaty raty kredytu przez kredytobiorcę.

Powyższa zasada oznacza, że w celu ustalenia w jakim stopniu roszczenie o zwrot nadpłaty uległo przedawnieniu należy dokonać analizy całej historii spłat kredytu zwracając uwagę na daty uiszczenia każdej z wpłaconych rat. Następnie, do tychże dat należy doliczyć termin 10 lat (spłaty dokonane do 8 lipca 2018 roku) lub termin 6 lat (spłaty dokonywane od dnia 9 lipca 2018 roku).

Photo by Lukas Blazek on Unsplash

Photo by Brad Neathery on Unsplash