Zmiany w prawie pracy obowiązujące od dnia 7 września 2019 roku

utworzone przez Wrz 5, 2019Aktualności, News, Prawo pracy

Dłuższy termin na wystąpienie do Sądu pracy o sprostowanie świadectwa pracy

Zgodnie ze zmienionym art. 97 § 21 k.p. pracownikowi przysługuje termin 14 dni liczonych od dnia wydania świadectwa pracy na wystąpienie do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Wydłużeniu (do 14 dni) uległ również termin na wystąpienie z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu, który liczony jest od dnia zawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy.

Dotychczas terminy te wynosiły 7 dni. Z punktu widzenia pracodawcy jest to zmiana istotna o tyle, że często posługuje się on pouczeniami, które są przedkładane pracownikom. Dlatego też należy pamiętać o zmianie pouczeń oraz postanowień wszelkich regulaminów, w których znajdować się może informacja w tymże zakresie.

Modyfikacje w regulacjach antymobbingowych

W wyniku nowelizacji, pracownik może dochodzić od pracodawcy odszkodowania również w sytuacji, gdy nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę.

Dotychczas uprawnionym do uzyskania był jedynie pracownik, który rozwiązał umowę wskutek mobbingu.

Modyfikacje w regulacjach antydyskryminacyjnych

Zmiany dotyczą również przepisów antydyskryminacyjnych. Przestał funkcjonować katalog przyczyn dyskryminacyjnych, a każde nierówne traktowanie pracowników przez pracodawcę, którego nie można uzasadnić obiektywnymi przyczynami, będzie możliwe do zakwalifikowania jako dyskryminacja.

Skorygowane zostały przepisy 113 i 183a k.p. w ten sposób, że wskazane w nich kryteria nie są rozdzielone poprzez możliwe im do przypisania cechy.

Roszerzona chrona osób korzystających z uprawnień rodzicielskich

Istotną zmianą jest rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego o pracownika, innego niż pracownik-ojciec wychowujący dziecko, czyli członka najbliższej rodziny, np. dziadka, babcię, brata, siostrę. Członkowie najbliższej rodziny zyskali szczególne uprawnienia związane z korzystaniem z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego:

  • zostali objęci ochroną przed zwolnieniem. Pracodawca nie może rozwiązać z nimi umowy w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego (zmiana w art. 177 § 5 k.p.);
  • bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, mogą skorzystać z urlopu wypoczynkowego (zmiana w art. 163 § 3 k.p.);
  • mogą żądać przywrócenia do pracy oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, w razie wypowiedzenia umowy na czas określony z naruszeniem przepisów (zmiana w art. 47 k.p. i zmiana art. 57 § 2 k.p.);

przysługuje im roszczenie o odszkodowanie, roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne albo o przywrócenie do pracy – w przypadku gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej czas określony w trakcie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy. Obowiązujące przepisy dają tylko możliwość ubiegania się o odszkodowanie (zmiana art. 50 § 5 k.p.).

Zmiany dot. wydawania świadectwa pracy (zastępcze wydanie przez Sąd, sankcje i skutki niewydania)

Kodeks pracy poszerzony został o regulację wskazującą na termin wydania świadectwa pracy. Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pod warunkiem, że nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Dotychczas świadectwo pracy miało zostać wydane „niezwłocznie”. Ponadto, na podstawie zmiany przepisów pracodawca ma prawo przesłać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeśli z przyczyn obiektywnych wydanie tego dokumentu nie było możliwe w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;

Wprowadzone zostały sankcje za nieterminowe wydanie świadectwa pracy (art. 282 § 3 k.p.). Doprecyzowano art. 282 § 1, zgodnie z którym za nieterminowe wydanie świadectwa pracy grozi kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł. Obowiązujące przepisy mówią o karach za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy, nie zawierają natomiast nic o terminowości wydania;

Wprowadzono nieznane wcześniej możliwości w zakresie wydawania świadectwa, tj. obecnie pracownikowi przysługuje prawo do wystąpienie do sądu o „zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy”. Jeżeli jednak pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn powództwo o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Zmiany dotyczące przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy nakładają obowiązek powołania się na zarzut przedawnienia przez stronę, która zamierza wywołać określone skutki prawne. Oznacza to, iż Sąd nie będzie brał pod uwagę przedawnienia roszczenia z urzędu.

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash